top of page

Obchodní podmínky

pro poskytování konzultačních služeb

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání smluv a ze smluv o poskytování konzultačních služeb v oblasti osobního rozvoje uzavřených mezi Marcela Hlaváčková, Holubova 746, Pardubice, IČ: 61994499, jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“).

  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

  3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

  4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

  1. Službami se rozumí konzultační služby v oblasti osobního rozvoje poskytované poskytovatelem objednateli spočívající v poskytování osobních konzultací objednateli ve formě sezení (čl. 2.2);

  2. Sezením se rozumí jednotlivá časově a místně vymezená osobní konzultace zajišťovaná poskytovatelem pro objednatele na místě specifikovaném ve smlouvě o poskytování služeb, přičemž přesný čas a doba trvání sezení budou vždy blíže dohodnuty v rámci vzájemné komunikace stran. 

 3. CENA Za poskytování služeb

  1. Cena za poskytování služeb činí 1.500,- Kč/1 hodina vč. DPH.

 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Smlouvu o poskytování služeb je možné uzavřít písemně, a to v prostorách sloužících k podnikání poskytovatele či prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail).

  2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli (včetně obchodních podmínek).

 5. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli služby, a to zejména v rámci jednotlivých sezení konaných na místě specifikovaném ve smlouvě o poskytování služeb a v rozsahu a v termínech dohodnutých smluvními stranami, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje platit poskytovateli za poskytování služeb hodinovou odměnu ve výši stanovené v čl. 3.1, a to za podmínek stanovených v čl. 6 obchodních podmínek.

 6. ODMĚNA POSKYTOVATELE

  1. Za každou i započatou hodinu sezení náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené v čl. 3.1. V případě, že dojde ke změně ceny, může objednatel využít až pro pět (5) následujících sezení služby poskytovatele za hodinovou sazbu stanovenou touto změněnou cenou (pokud by následně došlo k další změně ceny). Odměna poskytovatele je uvedena včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

  2. Odměna za služby je splatná způsobem stanoveným ve smlouvě o poskytování služeb. V případě, že je smluvena bezhotovostní splatnost odměny poskytovatele, musí být odměna poskytovatele za určité sezení uhrazena objednatelem předem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy o poskytování služeb (dále jen „účet poskytovatele“), přičemž taková odměna musí být připsána na účet poskytovatele nejméně 24 hodin před plánovaným konáním takového sezení.

  3. V případě, že je smluvena splatnost odměny poskytovatele v hotovosti, je odměna poskytovatele za určité sezení splatná k rukám poskytovatele oproti příjmovému dokladu/faktuře po ukončení takového sezení anebo dle dohody.

  4. Objednatel není povinen hradit odměnu poskytovatele či má nárok na vrácení již uhrazené odměny za určité sezení, pokud byl s průběhem takového sezení nespokojen a tuto skutečnost sdělil a odůvodnil poskytovateli neprodleně po skončení sezení.

  5. Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby může objednatel obdržet v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

  6. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby podle smlouvy o poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování služeb. Případné omezení či přerušení služeb poskytovatele podle předchozí věty nemá vliv na vznik práva poskytovatele na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb.

  7. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

 7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Sezení se konají v místě uvedeném ve smlouvě o poskytování služeb, a to v termínech a v rozsahu předem dohodnutém mezi poskytovatelem a objednatelem. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.2 obchodních podmínek.

  2. Ze strany poskytovatele i objednatele může dojít ke zrušení sezení, a to zasláním sms zprávy druhé straně na telefonní číslo uvedené ve smlouvě o poskytování služeb. V případě, že dojde ke zrušení sezení poskytovatelem, bude takové sezení uskutečněno v jiném termínu. V případě, že dojde ke zrušení sezení objednatelem nejpozději 24 hodin před plánovaným konáním sezení, bude takové sezení uskutečněno v jiném termínu. V případě pozdějšího zrušení sezení objednatelem či v případě, že se objednatel na sezení nedostaví, nebude takové sezení nahrazeno a poskytovateli náleží za takové sezení odměna v plné výši (jako by se sezení uskutečnilo).

  3. Poskytovatel může vést záznamy o poskytování služeb, které uchovává tak dlouho, jak to vyžaduje potřeba péče o objednatele či zájmy poskytovatele.

  4. Poskytovatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o podkladech a jiných informacích předaných objednatelem poskytovateli v rámci služeb a nepředá je žádné třetí osobě bez souhlasu objednatele.

 8. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB OBJEDNATELEM

  1. Objednatel se zavazuje, že se bude dostavovat na jednotlivá sezení včas a ve stavu, který umožňuje absolvování sezení. V případě, že se objednatel nedostaví na jednotlivé sezení včas či se nedostaví ve stavu, který dle názoru poskytovatele umožňuje absolvování sezení, nemusí být takové sezení uskutečněno (čl. 7.2).

  2. V prostorech poskytovatele či v prostorech třetích osob, ve kterých jsou uskutečňována sezení, je objednatel povinen zachovávat pravidla bezpečnosti a dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele či poskytovatelem pověřených osob. Objednatel do prostor poskytovatele vstupuje na vlastní nebezpečí.

  3. Objednatel se zavazuje, že informace od poskytovatele bude využívat výhradně pro svoji osobní potřebu. 

  4. V případě, že objednatel více než dvakrát (2x) nesplní úkol zadaný mu poskytovatelem, není poskytovatel nadále povinen poskytovat objednateli služby (zejména realizovat sezení s objednatelem) a může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

  5. Na základě žádosti objednatele může dojít k přerušení poskytování služeb spočívající v tom, že mezi stranami nebude smluveno konání dalších sezení.

  6. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení poskytování služby má, na vyžádání,  nárok na kopie uložených záznamů.

 9. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY PLNĚNÍ, REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele ihned po skončení sezení (reklamace).

  2. Snahou poskytovatele je objednateli maximálně pomoci. Nicméně objednatel bere na vědomí, že k řádnému plnění závazků poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb je nutná aktivní součinnost objednatele. Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky využívání služeb (zejména za to, že nebude dosaženo předpokládaného výsledku), a to i s ohledem na skutečnost, že tyto výsledky jsou primárně určovány jednáním objednatele.

  3. V případě nespokojenosti klienta se službou kouče, má klient nárok na nezaplacení posledního sezení či vrácení peněz, pokud zaplatil převodem. Musí ale svoji reklamaci vyjádřit ihned po skončení předmětného sezení nejpozději však do půlnoci dne, ve kterém bylo sezení uskutečněno.

 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů objednatele, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

  2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, věk, pohlaví, informace o psychickém stavu objednatele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

  4. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou jiných osob poskytujících objednateli plnění ze smlouvy o poskytování služeb.

  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu umožněnou zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  7. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  8. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo s podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v čl. 14.3. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

  3. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

  2. Objednatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv písemně odstoupit. 

  3. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

 13. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou (e-mail), osobně nebo prostřednictvím sms zprávy (dle volby odesílatele). V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb.

  2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Ustanovení § 1748 občanského zákoníku se pro vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem nepoužije.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb vyžadují písemnou formu s tím, že změna smlouvy o poskytování služeb méně přísnou formou se vylučuje.

  3. Kontaktní údaje poskytovatele:

adresa elektronické pošty: hlavackova.marcela1@seznam.cz,

skype: hlavackova.marcela1

tel: 777 213 246

Kancelář kouče: Administrativní budova spol. PPP spol. s r.o., Masarykovo nám 1544, Pardubice

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023​

bottom of page